« FIRINDA BRÜKSEL LAHANASI | Main | Aklım Fikrim Mutfakta »

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FullSizeRender
12 yıllık blog hayatım, devam etmek üzere verilmiş kararlarım, farklı sosyal medya platformlarında yaptıklarımı paylaşma süreçlerimden pek nasibini almamış hatta oldukça ihmal edilmiş olsa da defterleri karıştırınca gördüm ki her sene yeni yıl hedeflerimde kendine yer bulmaya devam etmiş🤣 Malum ketojenik beslenme öncesindeki hayatımın bir parçası olan eski tariflerim bu blogun ilk sahipleri, onlara hiç dokunmayarak orijinal hallerini burada bırakıyorum, ketojenik beslenmeye uygun tariflerimi ketojenik başlıkların altında bulabilirsiniz. Bu süreçte öncelikle görmek istediğiniz tarifleri bana özelden veya yorumlarda iletirseniz malzeme elverdiği kadar çalışmalara devam. Bu süreçte bütün ihtiyacım, yeterli sıvı, birkaç atıştırmalık, güzel bir internet bağlantısı, bilgisayar ve telefonum...