« FIRINDA BRÜKSEL LAHANASI | Main | Aklım Fikrim Mutfakta »

02/07/2009

Comments

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

FullSizeRender
Blogumu ilk açtığımdan beri neredeyse 10 yıl geçmiş, yaklaşık 8 yıldır da ellememişim. Bu geçen zamanda neler oldu, sanırım bazı yönlerden ben değiştim. Hala bir yemek tutkunuyum, hatta ablamın deyimiyle Aklım Fikrim Yemekte. Değişen tek şey menü tercihlerim,2017 itibariyle düşük karbonhidrat yüksek yağdan oluşan keto beslenmeye geçiş yaptım, eski tariflerime yeni yorumlar getirip sizinle dilim döndüğü kadar paylaşacağım. Yeni Defnece Yaşam'da ketojenik beslenme, etamin, seyahat, sebze bahçemiz, sukulentler ve benim radarıma giren her şey olacak. Defnece Lezzetler'e yine yeniden hoş geldiniz...

Pinterest